Pensioenen

Pensioenen

Oriëntatie

In dit gesprek gaan wij uitvinden wat uw wensen zijn ten aanzien van uw pensioeninkomen. Denk hierbij aan het in kaart brengen van een pensioentekort, eerder stoppen met werken is dat mogelijk? of extra pensioensparen.

Inventarisatie

Wij gaan een uitgebreide inventarisatie maken van uw financiële situatie en maken vervolgens een analyse.

Analyse en Advies

Aan de hand van uw wensen en onze analyse maken wij het advies. Dit presenteren wij u in klare taal. Wij geven een toelichting op ons advies.

Vergelijken

Indien u het advies wilt uitvoeren, kunnen wij een vergelijking voor u maken van de geschikte producten. Hieruit maken wij een keuze voor een product wat wij u laten zien aan de hand van een offerte.

Uitvoering Advies

Indien u de offerte accordeert, zullen wij  zorgdragen voor de verdere afwikkeling bij de bank of verzekeraar. Bij de uitlevering van het product zullen wij dit controleren aan de hand van de offerte, het advies en de met u gemaakte afspraken.

Nazorg

Mocht er in de (nabije) toekomst een nieuw advies gemaakt moeten worden, er omstandigheden in uw financiële situatie veranderd zijn of een tussentijdse check gemaakt moeten worden, kan dit natuurlijk te allen tijde. Neemt u dan contact met ons op. Bedenk dat hiervoor apart kosten in rekening gebracht worden.

Checklist

 • Werkgeversverklaring
 • Aanstelling vast dienstverband c.q. kopie arbeidsovereenkomst
 • Kopie recente salarisstroken (laatste twee maanden)
 • Recente kopie bankafschrift, voorzien van naam, adres, datum en IBAN rekeningnummer, met bijschrijving netto salaris
 • Kopie geldig paspoort / rijbewijs / ID-kaart
 • Kopie meest recente aangifte inkomstenbelasting (IB) + aangifte IB 2012.

 • Balansen + Winst en Verlies rekeningen over de afgelopen drie jaar v/d onderneming
 • Volledige aangiften IB/VB laatste drie jaar
 • Aanslagen IB/VB laatste drie jaar
 • Prognose of voorlopige cijfers lopend jaar (bijvoorbeeld een winst en verliesrekening)
 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel

 • Kopie restantschuld lopend(e) krediet(en) en credit cards; recent bankafschrift
 • Kopie leningcontract / Kopie aflossingsbewijs
 • Verkoopakte huidige woning
 • Kopie meest recente jaargave hypotheek
 • Kopie recent bankafschrift betaalrekening voorzien van naam, adres, datum en IBAN rekeningnummer
 • Kopie recent bankafschrift spaarrekening, effectenrekening voorzien van naam, adres, datum en IBAN rekeningnummer
 • Verbouwingsspecificatie inclusief BTW, mag in Word zelfgemaakt mits door u gedateerd en ondertekend
 • Curriculum Vitae
 • Kopie lopende (levens-)verzekeringen
 • Kopie verblijfsvergunning indien niet Nederlandse identiteit
 • Koop -/ Aannemingsovereenkomst (voorlopig)
 • Echtscheidingsconvenant
 • Gevalideerd taxatierapport; als u verbouwt met waarde opgave voor en na
  verbouwing